Trajnime

Trajnimet janë një funksion mjaft akut në organizimin e Resurseve Humane.

Për të ngritur kapacitetet e punonjësve me trendet bashkëkohore, me qëllim të arritjes së objektivave të kompanisë, trajnimet adekuate janë të domosdoshme.

Trajnimet janë një mjet efikas për motivimin e punonjësve. 

Kompanive kontraktuese ju ofrojmë trajnime për:

1. Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

2. Trajnime për Shërbime me klientë

Për punëkërkuesit që duan të hyjnë në tregun e punës organizojmë :

1. Trajnime për Orientim në Karrierë.